Bekämpa specialiteten CNS-skadekontroll

Ett tvärvetenskapligt team av forskare knutna till flera institutioner i Storbritannien, under ledning av King’s College London, har gjort stora framsteg i behandlingen av primära och sekundära CNS-skador på djurmodeller. I en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Brain Injury & Disease beskriver de upptäckten av ett nytt, mycket potent, helt humant läkemedel för att behandla den försvagande och allvarliga typen av neurologisk skada.

Terapeutiska versioner av d-dimericotin (D-DMT) är kända som [F-18,]-hämmare och har visat effekt vid behandling av prionsjukdomar och epilepsi hos människor. Användningen av dessa hämmare mot CNS-skador hos djur har dock begränsats på grund av de dödliga farorna med de dosberoende biverkningarna hos människor. Till exempel kan en dödlig dos av [F-18]-hämmare orsaka allvarlig eller dödlig tauopati, allmänt känd som “B-mode demens”. och de överväldigar det centrala nervsystemet. PKU:er var nummer 1 och 2 när det gäller dödsfall i djurmodellen, men dessa superbakterier skulle normalt döda även friska individer. Upptäckten av ett potent humant läkemedel som kallas [F-18]-monofosfat (MP) är dock ett steg framåt i grundläggande kunskap mot att utveckla en effektiv behandling för denna kroppsliga fara, särskilt eftersom det (…) botar den maternella rollen av [F-18] och dess in vitro-effekt. Teamet som leds av professor Paul Steel, chef för University of Western Ontario Centre for Pharmacology Education in Medicine & Science (UWOMS), har skapat F-18-monofosfat konvertibla monofosfat d-dimericotin diglucans (FDCM), ett potent läkemedel som gjorde det möjligt för dem att uppnå styrka genom att stänga av dess verkningsmekanism.

“Vi utvecklade en ny [F-18]-monofosfat IDH-hämmare som effektivt förbättrar eller stoppar utvecklingen av flera neurotoxiska proteiner som finns i prionsjukdomar”, säger professor Steel. “Med hjälp av en strategi som validerades i blodplättar förklarade vi hur [F-18]-monofosfat orsakade mycket liten eller ingen toxicitet.” Fler förgreningarTeamets resultat visar att FDCM-monofosfat hämmar funktionerna hos det neuroaktiva proteinet neuropeptid Y (NPY), som reglerar aktiviteten hos neurala projektioner. De beskriver en isoform av NPY som orsakar markant hyperaktivitet i excitatoriska nervceller och dramatiskt minskar deras hämmande aktivitet, vilket i slutändan resulterar i minskad och i vissa fall försämrad funktionell effekt.

Av läkemedelsföretaget AstraZenecas [VGR] är FDCM-monofosfat den enda FDA-godkända produkten för behandling av [B-cellsakuta ischemiska syndrom], med kliniska fas 2-prövningar som bevisar dess effektivitet hos dessa patienter. Forskning publicerad i European Journal of Pharmacology, Pharmacodynamics and Prodrugs beskriver en klinisk prövning med 50 patienter med [B-cellsakuta ischemiska syndrom] och en undergrupp av moderna, dubbelblinda farmakogenetiska kontroller. Studien identifierade FDCM-monofosfat som ett alternativ för att behandla patienter med allvarliga symtom med [B-cellsakuta ischemiska syndrom]. De kliniska prövningarna genomfördes vid fyra nyligen etablerade neurovaskulariseringsstudier i Australien, Europa och Mellanvästern utförda på möss. Totalt överlevde 17 FDCM monofosfatbehandlade råttor månader av dödlig dosdoserad reperfusion av levande celler hos gnagare efter en engångsdos av [B-cellsakut ischemiskt syndrom]. Kriget mot neuronal skada och neuronal förlust kompletterades med användning av ett specifikt läkemedel som erhållits från NIH National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), nämligen importen av en formulering av Modifon, en prövningsbehandling från Japan godkänd av Food & Drug Administration (FDA) för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom.

“Våra resultat tyder på att FDCM-monofosfat kan användas i kombination med ciguaterol, det första läkemedlet som marknadsförs för behandling av [B-cellsakuta ischemiska syndrom], för att förbättra terapier som riktar sig mot neuroteruomnolens, hämma autoimmuna svar och förbättra effekten av modafinil, som ett komplement eller alternativ till ciguaterol vid behandling av [B-cellsakuta ischemiska syndrom]”, säger professor Steel.

Nerve Research PrizeAmerican Association for the Advancement of Science (“Eli Lilly and Company”) grundades 1897 av Albert Einstein och är det första och äldsta vetenskapliga priset i världen. Sedan 1952 har den delat ut mer än 2 miljoner dollar till forskare som har gjort genombrott inom grundforskning och forskning på människor.